การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

การส่งเสริมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย


การป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย


รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต/แผนจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต