ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง และหัวหน้างานผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์
 • นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
  นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
  ผู้อำนวยการ
  สำนักงานอธิการบดี
  e-mail: nitiwadee@vru.ac.th

 • ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
  ผู้อำนวยการ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  e-mail:nitikorn@vru.ac.th

 • ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์
  ผู้อำนวยการ
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  e-mail: taksina@vru.ac.th

 • ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
  ผู้อำนวยการ
  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
  e-mail: sekporn@vru.ac.th

 • ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
  ผู้อำนวยการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  Email : research@vru.ac.th

 • ดร.นารี คูหาเรืองรอง
  ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนสาธิต
  e-mail: naree@vru.ac.th

ผู้อำนวยการกอง

 • นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์
  ผู้อำนวยการกองกลาง
  e-mail: wilailuck@vru.ac.th

 • นางวารุณี จันทพึ่ง
  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
  e-mail: warunee@vru.ac.th

 • นางสาววกมลรัตน์ ยอดหาญ
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่
  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
  e-mail: kamonrat@vru.ac.th