ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง และหัวหน้างานผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์
 • นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
  นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
  ผู้อำนวยการ
  สำนักงานอธิการบดี
  e-mail: nitiwadee@vru.ac.th

 • ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
  ผู้อำนวยการ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  e-mail: sasithorn@vru.ac.th

 • ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์
  ผู้อำนวยการ
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  e-mail: taksina@vru.ac.th

 • ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
  ผู้อำนวยการ
  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
  e-mail: sekporn@vru.ac.th

 • ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
  ผู้อำนวยการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  Email : research@vru.ac.th

 • ดร.นารี คูหาเรืองรอง
  ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนสาธิต
  e-mail: naree@vru.ac.th

ผู้อำนวยการกอง

 • นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง
  e-mail: nitiwadee@vru.ac.th

 • นางนงลักษณ์ สมณะ
  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
  e-mail: nongluk@vru.ac.th

 • นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่
  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
  e-mail: varaporn@vru.ac.th