ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580

E-mail: presoffice@vru.ac.th


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
โทร.0-2909-1432, 0-2529-0674-7 ต่อ 322,323 โทรสาร 0-2529-3598
เว็บไซต์ : http://acad.vru.ac.th

E-mail: acadoffice@vru.ac.th


บัณฑิตวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โทร. 0-2529-1638, 02-5290674 - 7 ต่อ 488 โทรสาร 0-2529-1638
เว็บไซต์ : http://grad.vru.ac.th

E-mail: graduate@vru.ac.th