คณบดี


 • ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  darunsak@vru.ac.th

 • ผศ.หรรษา เวียงวะลัย
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  e-mail: hansa@vru.ac.th

 • ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  e-mail: nisa@vru.ac.th

 • ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ
  คณะครุศาสตร์
  e-mail: jitcharoen@vru.ac.th

 • ผศ.ดร.รัตนา สีดี
  คณะวิทยาการจัดการ
  e-mail: rattana@vru.ac.th

 • ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
  e-mail: thassaporn@vru.ac.th

 • ผศ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  e-mail: chumpon@vru.ac.th

 • รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
  บัณฑิตวิทยาลัย
  e-mail: graduate@vru.ac.th

 • อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
  e-mail: prachayapachara@vru.ac.th