คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอธิการบดี

 • รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
  e-mail: sombat@vru.ac.th

รองอธิการบดี

 • รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
  e-mail: orasa@vru.ac.th

 • ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
  e-mail: pannraphat@vru.ac.th

 • ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
  e-mail: pisak@vru.ac.th

 • รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
  e-mail: thitiporn@vru.ac.th

 • ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
  e-mail: chaiwut@vru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

 • ผศ.อัจจิมา มั่นทน
  e-mail: atchima@vru.ac.th

 • ผศ.ชวาลา ละวาทิน
  e-mail: chawala.la@vru.ac.th

 • ผศ.ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
  e-mail: tanawut@vru.ac.th

 • ผศ.ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
  e-mail: tarapong@vru.ac.th

 • อ.ดร.วิภาวดี แขวงเมฆ
  e-mail: vipavadee@vru.ac.th