เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย


อัตลักษณ์ :

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น


เอกลักษณ์ :

เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง