คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย • ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
  นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 • ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

 • ศ.ดร.เดือน คำดี

 • นายวีระพล จิรประดิษฐกุล

 • นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

 • นายศานิตย์ นาคสุขศรี

 • รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล

 • นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

 • นายเอกศักดิ์ คงตระกูล

 • ผศ.จรูญ ถาวรจักร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

 • รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
  อธิการบดี

 • นางศิริรัตน์ ทงก๊ก
  ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 • ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง
  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

 • ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

 • รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม

 • ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน

 • ผศ.ดร.รัตนา สีดี

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

 • รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา

 • ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง

 • อ.ณัฐพล สิทธิพราหมณ์

 • อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล


 • ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย