คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย • ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
  นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร
  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 • ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

 • ศ.ดร.เดือน คำดี

 • นายวีระพล จิรประดิษฐกุล

 • นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

 • นายศานิตย์ นาคสุขศรี

 • รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล

 • นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

 • นายเอกศักดิ์ คงตระกูล

 • ศ.จรัญพัฒน์ ภูวนันท์

 • ผศ.จรูญ ถาวรจักร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

 • รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
  อธิการบดี

 • นางศิริรัตน์ ทงก๊ก
  ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 • รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

 • ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

 • ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ

 • ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก

 • ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

 • รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา

 • ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์

 • ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

 • ผศ.ชวาลา ละวาทิน


 • ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย