เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย


ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรูปวงรี 2 วงซ้อนกัน ระหว่างวงรีส่วนบนเขียนเป็นอักษร ภาษาไทยว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์" ส่วนล่างเขียนเป็น อักษรภาษาอังกฤษว่า "VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY" ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุหรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน

สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยราชภัฏ"
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา
สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


สีประจำมหาวิทยาลัย

สีเขียว หมายถึง สีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยองกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งเป็นองค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัย


ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ "ต้นราชพฤกษ์"

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia fistula L.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE
ชื่อสามัญ : Golden shower, Indian laburnum, Pudding-pine tree
ชื่ออื่นๆ : คูน ลมแล้ง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ผลัดใบ ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายคู่ ดอกสีเหลืองสด ออกเป็นช่อยาวห้อยระย้าตามกิ่งเต็มต้น ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกยาว แขวนห้อยตามกิ่ง ฝักแก่สีน้ำตาลเข้ม เมล็ดจำนวนมาก ออกดอก กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
ประโยชน์ : ดอก แก้ไข้ เป็นยาระบาย ใบ ต้มกินเป็นยาระบาย รากและแก่น ขับพยาธิ