เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัย


อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

หน่วยงาน ชั้น เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
งานอาคารสถานที่ 1 0-2529-0510 389,464
งานยานพาหนะ 1 - 317
ห้อง รปภ. 1 - 441,442
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 2 - 447
ห้องสำนักงานอธิการบดี 2 - 448,449
งานธุรการ 2 0-2909-1433 313
งานการเจ้าหน้าที่ 2 0-2909-1434 446,449
งานพัสดุ 2 0-2909-1753 316,385
งานการเงิน 2 0-2909-1430 314,315
สำนักสิทธิประโยชน์ 2 0-2529-3063 445
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 0-2529-3598, 0-2909-1432 322,323
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2 0-2909-1431 443
งานเลขานุการ 3 0-2909-1760, 0-2909-1761 450,451
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 3 0-2909-1755 302
งานนิติการ 3 0-2909-1429 387
งานวิเทศสัมพันธ์ 3 0-2909-1756 493
สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 0-2909-3036 331
กองนโยบายและแผน 3 0-2529-1979 330,473
งานผลงานวิชาการ 3 0-2909-3047 467
หน่วยตรวจสอบภายใน 3 0-2909-3035 482
บัณฑิตวิทยาลัย 4 0-2529-1638 488
วิทยาลัยนวัตกรรม,การจัดการการบิน 4 0-2909-3021-22 479,497
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 4 0-2529-1637 435
โครงการ Executive (เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์) 7 0-2909-3040 461
ห้องประชุมราชนครินทร์ 5 - 458
งานวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) 10 0-2909-3020 495
สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 10 - 492

คณะวิทยาการจัดการ (อาคารเรียน 2)

หน่วยงาน เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
สำนักงานคณบดี 0-2529-3847, 0-2909-1571-2 133-138

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเรียน 5)

หน่วยงาน เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
สำนักงานคณบดี 0-2529-3850, 0-2909-3029 161

คณะครุศาสตร์ (อาคารเรียน 6)

หน่วยงาน เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
สำนักงานคณบดี 0-2529-3099, 0-2529-4165 152

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียน 8)

หน่วยงาน เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
สำนักงานคณบดี 0-2529-3914 139-146

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียน 9)

หน่วยงาน เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
สำนักงานคณบดี 0-2529-3829 180,181

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยงาน เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
สำนักงานคณบดี 0-2529-3002 367-370

อาคารอื่นๆ

หน่วยงาน เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
งานประชาสัมพันธ์ 0-2909-1425 119,237
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 0-2909-3026 253
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2529-1967, 0-2529-1976 124,126,226
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 0-2909-3041-2 432,434
สำนักศิลปวัฒนธรรม 0-2909-1752 132
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 0-2909-1421-4, 0-2909-1100 601
กองพัฒนานักศึกษา 0-2909-1427-8 128, 239
ศูนย์ภาษา 0-2909-3044 456
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และไอที - 365
ศูนย์หนังสือและโรงพิมพ์ - 127
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) 0-2909-1426 457
งานสวน - 177
งานอนามัยและสุขาภิบาล 0-2909-1994 118
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 0-2529-0864 171
หอประชุมวไลยอลงกรณ์   174
ห้องควบคุมโทรศัพท์   222
สระว่ายน้ำ อวยพรเปล่งวานิช - 278

Download เบอร์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัย