ตราสัญลักษณ์ | แบบตัวอักษร | โลโก้ VRU | ชื่อคณะ | ตัวอย่างการนำไปใช้ชื่อคณะ