ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓  อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕        

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                             ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

                            ๔.๑  การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน – ภายนอก

                            ๔.๒  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือน บัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารแจกในที่ประชุม)

                            ๔.๓  หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนครบ ๕ ปี

                            ๔.๔  องค์ประกอบที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยของสำนักงานอธิการบดี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑   มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

๕.๒   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

๕.๓   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในปี ๒๕๕๕

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ