ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

                            ๔.๒   ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day

                            ๔.๓   ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการประชุมและการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี และขอประชาสัมพันธ์คำสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

                            ๔.๔   รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙

                            ๔.๕   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                            ๔.๖   พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘

                            ๕.๒   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                            ๕.๓   การเลือกผู้แทนคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน เพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัย

                                     

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ