ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๒

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

       ๕.๑.๑ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

       ๕.๑.๒ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๒  การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

       ๕.๒.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

       ๕.๒.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

       ๕.๒.๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

       ๕.๒.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

       ๕.๒.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙      

 

 

๕.๓  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

       ๕.๓.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

       ๕.๓.๒ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

       ๕.๓.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

       ๕.๓.๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์

 

 

๕.๔ (ร่าง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

๕.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาในโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

 

 

๕.๖  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ

 

 

๖.๑  (ร่าง) ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

๖.๒  กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓