ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๓.๓๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                            ๔.๑ การดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                            ๔.๒   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๕๘

                            ๔.๓   การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)

                            ๔.๔   สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

                            ๔.๕   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตุลาคม –๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

                            ๔.๖   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

                            ๔.๗   การให้บริการ Internet  Banking  สำหรับนักศึกษา

                                                                                                                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   การจัดสรรงบประมาณสำหรับรายวิชาที่บริการให้คณะต่างๆ

                            ๕.๒   การจัดระบบการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานเสริม รหัสวิชา ๔๐๐๐๐๐๙ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

                            ๕.๓   การคำนวณค่า FTES ในระดับคณะ

                                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ