ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๙

วันศุกร์ที่    เมษายน  ๒๕๕๙

เวลา  ๐๙.๓๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

                            ๔.๒   รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

                            ๔.๓   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   สรุปความคิดเห็นของคณบดีในการเปิดเทอมแบบอาเซียน

                            ๕.๒   ศูนย์นิเวศชานเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                            ๕.๓   การเลือกผู้แทนคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน จำนวน ๑ คน แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย เพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัย

 

                                     

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ