ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

                            ๔.๒   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

                            ๔.๓   รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

                            ๔.๔   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                            ๔.๕   เสนอสร้างตัวอักษรและโลโก้ของมหาวิทยาลัย

                                                                                                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน

                            ๕.๒   (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

                            ๕.๓   (ร่าง) แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

                            ๕.๔   (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

                            ๕.๕   (ร่าง) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

                            ๕.๖   (ร่าง) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๙

                            ๕.๗   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙

                                     

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ