ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

                            ๔.๒   โครงการพัฒนาศูนย์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สระแก้ว

                            ๔.๓   การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                            ๔.๔   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตุลาคม – ๓ กันยายน ๒๕๕๘)

                            ๔.๕   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

                            ๔.๖   การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

                                                                                                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗                                

                            ๕.๒   การดำเนินงานบริการวิชาการตามมติสภามหาวิทยาลัย

                                               

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ