ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๖๒

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

       ๕.๑.๑ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

       ๕.๑.๒ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๒  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

       ๕.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

       ๕.๒.๒ หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย

       ๕.๒.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

 

 

๕.๓ แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่

       ๕.๓.๑ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ