ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

       ๕.๑.๑ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

       ๕.๑.๒ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๒ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)   

      ๕.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ สาขาวิชาการจัดการภัย พิบัติและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

      ๕.๒.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

      ๕.๒.๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

      ๕.๒.๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

      ๕.๒.๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

      ๕.๒.๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

      ๕.๒.๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

      ๕.๒.๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

      ๕.๒.๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

      ๕.๒.๑๐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

      ๕.๒.๑๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

      ๕.๒.๑๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

      ๕.๒.๑๓ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

๕.๓  การขออนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐

       ๕.๓.๑ คณะครุศาสตร์

      ๕.๓.๒ คณะวิทยาการจัดการ

      ๕.๓.๓ ศูนย์ภาษา

 

 

๕.๔ แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร/เปิดหลักสูตรใหม่

      ๕.๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

      ๕.๔.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง)

 

 

๕.๕ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๖ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การให้อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

๕.๘ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

๕.๙ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ