ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

 

 

๕.๒  การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)  

       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑      

       หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑      

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

       หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘      

       หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒      

 

 

๕.๓  แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

 

 

๕.๔  การเสนอรายวิชา UBI การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ (Pre-Entrepreneurship) ของงานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ (UBI)     

 

 

๕.๕  กรอบวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๖  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๗  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง วิธีคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

 

๕.๘  กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

 

๕.๙  การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ