ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่  ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

       ๕.๑.๑ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

       ๕.๑.๒ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๒  การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

       ๕.๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (๕ ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

       ๕.๒.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

       ๕.๒.๓ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์

       ๕.๒.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

       ๕.๒.๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

       ๕.๒.๖ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

       ๔.๒.๗ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

 

 

๕.๓  แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่

       ๕.๓.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

       ๕.๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม

 

 

๕.๔  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

๕.๕  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ

 

 

๖.๑  (ร่าง) ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๖.๒  กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒