ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑  รายงานการปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

๔.๒  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จากหลักสูตร ๕ ปี เป็น ๔ ปี

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

       ๕.๑.๑ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

       ๕.๑.๒ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๒  การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)   

       ๕.๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

       ๕.๒.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี)

       ๕.๒.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

 

๕.๓  แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่

       ๕.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

 

 

๕.๔  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒      

 

 

๕.๕  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒      

 

 

๕.๖  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒      

 

 

๕.๗  พิจารณาให้ความเห็น กรณี คณะวิทยาการจัดการ ขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๓๕๒๔๒๐๓ การวางแผนภาษี

 

 

๕.๘  การเสนอชื่อผู้ควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ