ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เวลา  ๑๓.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

 

 

๓.๑ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

       ๕.๑.๑ การขออนุมัติอนุปริญญา

       ๕.๑.๒ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

       ๕.๑.๓ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๒ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)

      ระดับปริญญาตรี

๕.๒.๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๕.๒.๒ คณะวิทยาการจัดการ

๕.๒.๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๕.๒.๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

๕.๒.๕ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๕.๒.๖ คณะสาธารณสุขศาสตร์

๕.๒.๗ คณะครุศาสตร์

๕.๒.๘ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ระดับบัณฑิตศึกษา

๕.๒.๙ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๕.๒.๑๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

๕.๓ การขออนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐

      ๕.๓.๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      ๕.๓.๒ ศูนย์ภาษา

      ๕.๓.๓ บัณฑิตวิทยาลัย

 

 

๕.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๕ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์และแนวทางการให้หน่วยกิตของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
      ในท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

๕.๘ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ