ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

เวลา  ๐๙.๐๐ น.

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

 

๕.๑  การอนุมัติปริญญาบัตร

       ๕.๑.๑ การขออนุมัติอนุปริญญา

       ๕.๑.๒ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

       ๕.๑.๓ การขออนุมัติปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

๕.๒ การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘)       

       ๕.๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

       ๕.๒.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

       ๕.๒.๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

       ๕.๒.๔ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

       ๕.๒.๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

       ๕.๒.๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

        ๕.๒.๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

       ๕.๒.๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

       ๕.๒.๙ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

       ๕.๒.๑๐ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

       ๕.๒.๑๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

      ๕.๒.๑๒ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

      ๕.๒.๑๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

 

๕.๓  การขออนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐

      ๕.๓.๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      ๕.๓.๒ ศูนย์ภาษา

 

 

๕.๔ แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

      ๕.๔.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

     ๕.๔.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

     ๕.๔.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

     ๕.๔.๔ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

     ๕.๔.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

 

 

๕.๕ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  .. ๒๕๖๔

 

 

๕.๖ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔    

 

 

๕.๗ การเสนอชื่อผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์

 

 

๕.๘ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)

ระเบียบวาระที่ ๖

 

เรื่องอื่นๆ