ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๕

วันพุธที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๐.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓  อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕      

                  

ระเบียบวาระที่       เรื่องสืบเนื่อง

                             ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา        

                            ๔.๑  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)

                                   -  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

                                   -  คณะวิทยาการจัดการ

                                   -  คณะครุศาสตร์

                                      (เอกสารแจกให้ที่ประชุม)

                            ๔.๒  ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัยและหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  

                            ๔.๓  การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน – ภายนอก

 

ระเบียบวาระที่        เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑   มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ (เอกสารแจกให้ที่ประชุม)

๕.๒   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ – ๒

๕.๓   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในปี ๒๕๕๕

๕.๔   สรุปจำนวนผู้สมัครและมารายงานตัวของนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๔

 

ระเบียบวาระที่        เรื่องอื่น ๆ