ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่    กันยายน  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

                            ๔.๒   จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๔.๓   รายงานการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

                            ๔.๔   รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

                            ๔.๕   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                            ๕.๒   (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                            ๕.๓   สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย และสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

                                     

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ