ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   การดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                            ๔.๒   คดีหมายเลขดำที่ ๘๒๐/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๗๗/๒๕๕๗

                            ๔.๓   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗

                            ๔.๔   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจ อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕

                            ๔.๕   ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

                            ๔.๖   ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                                                                                             

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

                            ๕.๒   รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

                            ๕.๓   พิจารณาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา และร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในอุดมศึกษา

                            ๕.๔   หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติว่าด้วยอาจารย์พิเศษ

                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ