ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๕

วันจันทร์ที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                             ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

                            ๔.๑  แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

                                   - คณะวิทยาการจัดการ

                                   -  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                            ๔.๒  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน  และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                            ๕.๑  มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  

                            ๕.๒  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเรื่องการถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งไหมไทย” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

                            ๕.๓ สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

                            ๕.๔ สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                            ๕.๕ รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

                            ๕.๖ ร่างการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (เอกสารแจกในที่ประชุม)

                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ