ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๙

วันพุธที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

                            ๔.๒   รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

                            ๔.๓   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                            ๔.๔   การทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

                                                                                                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (รายงานการประเมินตนเอง : SAR) ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘

                            ๕.๒   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

                            ๕.๓   สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

                                     

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ