ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๓.๓๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

                            ๔.๒   จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  

                            ๔.๓   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตุลาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘)

                            ๔.๔   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                                                                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙               

                            ๕.๒   ขอเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย

                            ๕.๓   ภาระผูกพันของนักศึกษาก่อนจบการศึกษากับสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

                            ๕.๔   รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ – กรกฎาคม ๒๕๕๘)                            

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ