ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   การดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                            ๔.๒   กำหนดการงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ๒๕๕

                            ๔.๓   สรุปผลการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

                            ๔.๔   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗

                            ๔.๕   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจ อื่นๆ  ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕

                                                                                                                 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                            ๕.๒   ข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัยจากการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน

                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ