ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๕

วันศุกร์ที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓  อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕        

         

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                             ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

                            ๔.๑  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔–๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕)

                                   -  คณะครุศาสตร์

                                   -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                   -  คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

                                   -  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

                                   -  วิทยาลัยนวัตกรรม

                                   -  ศูนย์การศึกษาสระแก้ว

                                   -  สถาบันวิจัยและพัฒนา

                                   -  สำนักงานอธิการบดี

                            ๔.๒  การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินภายใน (สกอ.) และตรวจประเมินภายนอก (สมศ.)

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                            ๕.๑  สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

                            ๕.๒  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

                            ๕.๓ ชี้แจงรายละเอียดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๕

                                       

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ