ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่    กรกฎาคม  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                            ๑.๑    แจ้งกำหนดการจัดงานมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

                           

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

                            ๔.๒   แผนโครงการเงินกู้ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

                            ๔.๓   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตุลาคม – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

                            ๔.๔   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

                            ๔.๕   ขอแจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗                                                                                

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่

                            ๕.๒   โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย

                                     

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ