ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                             ๔.๑     การดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                             ๔.๒     วาระเชิงนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย (การพัฒนานักศึกษา)

                             ๔.๓     แจ้งสรุปผลการประชุมที่สำคัญเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการประสานงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

                             ๔.๔     สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗

                             ๔.๕     รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ  ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

                             ๔.๖     การดำเนินรายการ V Channel

                                                                                                                 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑     การขอใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ