ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                    -ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

                            ๔.๒   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการถนนคนเดินจังหวัดปทุมธานี

                            ๔.๓   แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

                            ๔.๔   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                            ๔.๕   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

                            ๔.๖   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

                            ๔.๗   การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

                            ๔.๘   จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อภาคปกติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   พิจารณาทบทวนตัวบ่งชี้ องค์ประกอบเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ