ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๕

วันพุธที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓  อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                             ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

                            ๔.๑  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕)

                                   -  คณะวิทยาการจัดการ

                                   -  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

                                   -  บัณฑิตวิทยาลัย  

                                   -  สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                   -  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เอกสารแจกในที่ประชุม)

                            ๔.๒  กำหนดตัวแทนฝ่ายนายจ้าง เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

                            ๔.๓  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๕

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                            ๕.๑  มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  

                            ๕.๒  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาลัย และระดับ สำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕    

                            ๕.๓  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเรื่องบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่

                            ๕.๔  สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ระหว่าง  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

                            ๕.๕  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.๒๕๕๕

                            ๕.๖  รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จากสำนักงานสถิติ

                            ๕.๗  สรุปจำนวนผู้สมัครและมารายงานตัวของนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕

                                       

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ