ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่    มิถุนายน  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

                            ๔.๒   การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ/เอกชนในอาเซียน

                            ๔.๓   ขอความร่วมมือสถานศึกษา ทบทวน เน้นย้ำ และตรวจสอบมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยและมาตรการการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

                            ๔.๔   การจัดหาและจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับระดับหลักสูตร

                            ๔.๕   ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

                            ๔.๖   รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

                            ๔.๗   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                            ๔.๘   แจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ สำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

                            ๔.๙   ขอแจ้งการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของศูนย์จัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับคณะ

                                                                                                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   ขอปรับเปลี่ยนหน่วยงานผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับหลักสูตร

                                     

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ