ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๓.๓๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

 

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                             -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                             ๔.๑     แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

                             ๔.๒     การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

                             ๔.๓     นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา

                             ๔.๔     จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษา ๓/๒๕๕๗

                             ๔.๕     จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  รอบ ๒

                             ๔.๖     การจัดทำ Webometrics ของมหาวิทยาลัย

                             ๔.๗     ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

                             ๔.๘     สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตุลาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘)

                             ๔.๙     รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                             ๕.๑     โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องอื่น ๆ