ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗

เวลา  ๐๙.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส่งพระบรมราโชวาท เพื่อเผยแพร่แก่ข้าราชการ

                            ๔.๒   การดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                            ๔.๓   การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

                                    ๔.๔     แผนพัฒนานักศึกษา และแผนพัฒนาบุคลากรระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ บัณฑิตวิทยาลัย

                                    ๔.๕     สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗

                                    ๔.๖     รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ  ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕

                                    ๔.๗    การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

                                                                                     

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑     รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

                            ๕.๒   กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๗

                            ๕.๓     การปฐมนิเทศนักศึกษา “รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่”

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ