ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่    พฤษภาคม  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                    -ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

                            ๔.๒   การติดตามตรวจสอบคุณภาพอุดมศึกษาตามกฎกระทรวง ๒๕๕๓

                            ๔.๓   รายชื่อข้าราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

                            ๔.๔   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖

                            ๔.๕   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจ อื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

                            ๔.๖   การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            -ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ