ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓  อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่        รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕      

                  

ระเบียบวาระที่       เรื่องสืบเนื่อง

                             ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา        

                            ๔.๑  การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน – ภายนอก

                            ๔.๒  รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รอบ ๑๒ เดือน

 

 

ระเบียบวาระที่        เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑   มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕  และครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

๕.๒   การจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือมหาวิทยาลัย

๕.๓   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๕.๔   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัยในปี ๒๕๕๕

๕.๕   สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๕.๖   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

๕.๗   สรุปจำนวนนักศึกษาภาคปกติ เข้าใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

 

 

ระเบียบวาระที่        เรื่องอื่น ๆ