ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

                            ๔.๒   การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท

                            ๔.๓   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                            ๔.๔   ขอให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อจัดเก็บเป็นคลังสิ่งพิมพ์ของชาติ และให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

                            ๔.๕   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

                            ๔.๖   แจ้งการดำเนินงานต่อเติมอาคารบางส่วนและงานปรับปรุงตกแต่งภายในบริเวณห้องอาหารบัวขาว

                            ๔.๗   รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙

                            ๔.๘   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                                                                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   การเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์

                            ๕.๒   แผนปรับปรุงการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

                                     

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ