ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๖

วันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๔.๓๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                    ๓.๑ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๖๐

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            -ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            -ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ