ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๘

วันพุธที่    เมษายน  ๒๕๕๘

เวลา  ๐๘.๓๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   การดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                            ๔.๒   การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

                            ๔.๓   ประกาศมาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจร

                            ๔.๔   สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือจำนวน ๒ ฉบับ

                            ๔.๕   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตุลาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๘)

                            ๔.๖   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ

ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                                                                                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   แบบสอบถามการมีงานทำของบัณฑิต

                                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ