ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๔.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                    -ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   การดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                            ๔.๒   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๗

                            ๔.๓   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕

                            ๔.๔   การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

                                    ๔.๕     ความคืบหน้าโครงการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘  มีนาคม ๒๕๕๗

                                    ๔.๖     แผนพัฒนานักศึกษา และแผนพัฒนาบุคลากรระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.  ๒๕๕๗ ของบัณฑิตวิทยาลัย

                                    ๔.๗     จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

                                    ๔.๘     รายงานความคืบหน้า การดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

                                    ๔.๙     สถาบันคลังสมองขอเชิญเข้าร่วมอบรม จำนวน ๒ หลักสูตร
                                                                                 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   การปฐมนิเทศนักศึกษา “รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่”

                            ๕.๒   การรับบริจาคโรงการปรับปรุงหอพระพุทธรูปรัชมังคลาภิเษกหลวงพ่อพุทธสิหิงค์พระโคดม (หลวงพ่อใหญ่)

                            ๕.๓   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของส่วนราชการ “การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗”

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ