ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๖

เวลา  ๐๙.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

                            ๔.๒   มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด

                            ๔.๓   จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (รอบ ๒)

                            ๔.๔   จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๓/๒๕๕๕)

                            ๔.๕   ผลการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

                            ๔.๖   รายงานการประชุมคณะทำงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ๙ สถาบัน

                            ๔.๗   รายงานการประชุมคณะทำงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับผู้ปฏิบัติ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๕

                            ๔.๘   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖

                            ๔.๙   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)

                            ๕.๒   (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ  

                            ๖.๑   รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา ๖ เดือน เริ่ม ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖