ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๓.๓๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   การดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                            ๔.๒   การจัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย

                            ๔.๓   การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

                            ๔.๔   ปฏิทินการปฏิบัติงาน  ของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

                            ๔.๕   การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

                            ๔.๖   โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

                            ๔.๗   คณะกรรมการประจำส่วนราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

                            ๔.๘   การใช้งาน Google Apps For Education สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

                            ๔.๙   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตุลาคม – ๒ มีนาคม ๒๕๕๘)

                            ๔.๑๐  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                                                                                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

                                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ