ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                                    -ไม่มี

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   การดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                            ๔.๒   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

                            ๔.๓   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕

                            ๔.๔   โครงการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

                                                                                 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

                            ๕.๒   ผังแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                     

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ