ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

                            ๔.๒   รายงานความคืบหน้าการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

                            ๔.๓   ขอพระราชทานชื่ออาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์

                            ๔.๔   การดำเนินงานโครงการ “บ้านหมาน่าอยู่”

                            ๔.๕   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

                            ๔.๖   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ  ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต “การจัดทำหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖”

                            ๕.๒   การกำหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน

                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ