ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

เวลา  ๑๓.๓๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ      

                            ๔.๑   การดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

                            ๔.๒   สรุปผลสำรวจความต้องการศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

                            ๔.๓   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือจำนวน ๒ ฉบับ

                            ๔.๔   Google For Education จะทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

                            ๔.๕   สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตุลาคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

                            ๔.๖   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                                                                                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   ขอหารือเกี่ยวกับบทบาทของของโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

                                           

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ